ochrona danych

1. nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu Rozporządzenia UE w sprawie podstawowej ochrony danych osobowych (DSGVO/RODO):

DATANET GmbH
Hardtbrücke 7-13
53902 Bad Münstereifel
Niemcy

tel.: +49 2257 9528 0
e-mail: info@datanet.de
adres strony: www.datanet.de

2. nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektor odpowiedzialny za ochronę danych:

Stefan Frings
Hardtbrücke 7-13
53902 Bad Münstereifel
Niemcy

tel.: +49 2257 9528 0
e-mail: sfrings@datanet.de
adres strony: www.datanet.de

3. ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3. 1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz naszych treści i usług.

3. 2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną operacji przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 DSGVO /RODO lub art. 28 DSGVO/RODO. Poniżej omówiono poszczególne zapisy z art. 6:
O ile uzyskamy zgodę osoby zainteresowanej na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (DSGVO/RODO).
art. 6 ust. 1 lit. B DSGVO/RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Ma to również zastosowanie do operacji przetwarzania niezbędnych do wdrożenia środków przedumownych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO/RODO.
W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO/RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla ochrony słusznych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej i jeżeli interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO/RODO.

3. 3 Usuwanie danych i czas przechowywania danych

Dane osobowe zainteresowanej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy prawodawca europejski lub krajowy przewidział to w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane są blokowane lub usuwane również wtedy, gdy wygasa okres ich przechowywania określony w wyżej wymienionych normach, chyba że jest to konieczne do dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

4. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystywania

Żadne dane nie są przesyłane na nasze serwery, gdy strona internetowa jest dostępna.
Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp. ), kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.Informacje są przechowywane w pliku cookie, stanowią dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie oznacza to jednak, że zdobędziemy natychmiastową wiedzę na temat Twojej tożsamości. Korzystanie z cookies służy z jednej strony do ulepszania zawartości naszej oferty. Używamy tzw. Sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne zakładki na naszej stronie internetowej i jaki język preferujesz na stronie internetowej. Do czasu , gdy pliki cookie utworzone przez naszą stronę internetową na Państwa urządzeniach końcowych nie zostaną przez Państwa usunięte, ostatni użyty język jest automatycznie używany przy ponownym wywołaniu naszej strony internetowej.

5. Przekazywanie danych

Ponieważ do czasu wywołania strony internetowej nie są zbierane żadne dane, nie mogą one zostać przekazane osobom trzecim.
Dane osobowe udostępnione poprzez kontakt z nami za pośrednictwem adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej pozostają w zasadzie w naszej firmie. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

  • Przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest niezbędne w celu dochodzenia,, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że Państwo posiadają nadrzędny uzasadniony interes w nieujawnianiu danych,
  • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych ciążący na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO,
  • jak również, gdy jest to prawnie dopuszczalne i wymagane do wykonania umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Macie Państwo prawo:

  • do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności mogą Państwo poprosić o informacje na temat: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do wniesienia skargi, pochodzenia Państwa danych, jeśli nie zostały one od nas zebrane oraz na temat istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego obejmującego profilowanie oraz, jeśli ma to zastosowanie, sensowne informacje na temat jego szczegółów;
  • zgodnie z art. 16 DSGVO do natychmiastowego zażądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas,
  • żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 DSGVO, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
  • zgodnie z art. 18 DSGVO domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy: kwestionujecie Państwo poprawność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a odmawiacie ich usunięcia, my nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujecie ich do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych oraz gdy sprzeciwiliście się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO;
  • zgodnie z art. 20 DSGVO otrzymania danych osobowych które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do prrzekazania ich innej odpowiedzialnej osobie;
  • zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. Skutkiem tego jest brak możliwości kontynuowania przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości i
  • zgodnie z art. 77 DSGVO, złożyć skargę do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy.

7. Prawo sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo, zgodnie z art. 21 DSGVO, sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które zostanie przez nas wdrożone bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy e-mail.

8. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, określane, wdrażane i regularnie sprawdzane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Aktualizacja i zmiana tego oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie obowiązująca i obowiązuje od maja 2018 roku.
W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert w jej zakresie albo w przypadku zmiany wymogów prawnych lub urzędowych, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można wywołać na stronie internetowej www.datanet.de/data-privacy i wydrukować w dowolnym momencie.